Måling af økonomiske gevinster

DTU Byg har gennem projektet ”Måling af de økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri” dokumenteret de betydelige, økonomiske gevinster, der er forbundet med implementeringen af digitale standarder, metoder og værktøjer relateret til Det Digitale Byggeri på konkrete bygge-, drifts- og vedligeholdelsesprojekter.

Projektet består af en teknisk hovedrapport, fire casestudiebeskrivelser samt en casestudiedrejebog, der beskriver fremgangsmåden ved casestudierne og værktøjer til effektmåling m.m.

De fire casestudier tager udgangspunkt i fire virksomhedstyper, der repræsenterer væsentlige aktørgrupper i den danske byggesektor. Det drejer sig om en mindre arkitektrådgiver, en større ingeniørrådgiver, en større entreprenør og en byg- og driftsherre med rådgiver. Andre aktørgrupper bliver indirekte behandlet gennem deres relation til de byggeprojekter, der underkastes målinger.

Ud over at dokumentere gevinster forbundet med implementering af IKT på byggeprojekter, fungerer casebeskrivelserne også som et idékatalog og inspirationskilde til byggeriets parter, til at få konkret viden til at træffe beslutninger om implementering af IKT og modelbaserede arbejdsmetoder i deres virksomheder.

De fire casestudierapporter og den projekttekniske rapport kan downloades nedenfor.