Planlægning, udbud og styring

På denne side finde du en introduktion til principperne for, hvordan performancetesten indgår i planlægning, udbud og styring af byggerier.

Planlægning

Performancetest-dokumenterne skal tilrettes projektspecifikt til hver enkelt byggesag, fordi byggerier ikke er ens. Det er mindre justeringer, der skal foretages. Bl.a. skal der være sammenhæng med instrumentering, dvs. der skal arbejdes med PI-diagrammer i projekteringsfaserne.

Udbud

I udbudsprojektfasen skal performancetest-dokumentet afsluttes, hvorefter det udgør et bilag til byggesagsbeskrivelsen. Byggesagsbeskrivelsen har standardbeskrivelser og præciseringer til AB18/ABT18, som ikke må ændres, uanset hvilken byggesag der arbejdes med, og uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering. På den hovedtidsplan, der indgår i udbuddet og som viser udførelsesarbejderne (udbudstidsplanen), skal de milepæle, der fremgår af performancetestene, vises.

Styring

Under byggeriets udførelse skal der ske en styring, sådan at:

  1. forudsætningerne for opstart på performancetest er opfyldt
  2. den økonomi, der knytter sig til beståede test, er indregnet i økonomistyringen
  3. konklusioner og dokumentation for den udførte performancetest indskrives i det samme dokument, dvs. i bilaget til byggesagsbeskrivelsen

Det aftales projektspecifikt, hvem der tildeles rollen at gennemføre performancetest i praksis. Det kan være tilsynet, entreprenøren eller en uvildig 3. part, som gennemfører testen. En fagspecialist fra Bygningsstyrelsen skal altid overvære performancetestene. Entreprenører skal altid deltage i testen, fordi installationer ikke er afleveret. Det er byggeledelsens opgave at sikre, at byggeriets fremdrift er langt nok fremme til, at forudsætningerne for opstart på test er opfyldt. Det er ikke byggeledelsens opgave at vurdere om testkriterierne er opfyldt.

Det er Bygningsstyrelsens erfaring, at den gode styring af udførelsen fører til, at performancetest kan afvikles hurtigt og med enighed om konklusionerne. Det er som oftest udfordringer med byggeriets fremdrift, der giver vanskeligheder med at gennemføre performancetest, fordi byggeriets færdiggørelsesgrad er for lav, når byggeriet når slutfasen. Det er Bygningsstyrelsens erfaring, at der skal ske en stram styring af byggeriets økonomi og en grundig kvalitetssikring, for at det lykkes at gennemføre performancetest i første forsøg.