Taksator til Bygningsstyrelsen

Udbuddet vedrører udbud af taksering af byggeskader. Taksator skal levere følgende ydelser:

  1. Taksators ydelser omfatter taksering af enkeltskader, men kan også udgøre serieskader forårsaget af eksempelvis storme og skybrud. Skader over selvrisikogrænsen (kr. 1.000.000) forventes at blive behandlet af Taksator i samarbejde med forsikringsselskabets taksator. Klienten bestemmer hvilke skader, der skal vurderes af Taksator.
  2. Taksatorens opgave er at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, ligesom forsikringsdækning skal fastlægges, der skal indhentes tilbud på udbedringsarbejder og skadeopgørelsen udarbejdes. Efterfølgende skal taksator varetage projektledelse af effektiv udbedring, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen.
  3. Taksator skal foretage økonomisk kontrol af fakturaer samt lave budgetopfølgning én gang månedligt ved megen aktivitet på skaden og ellers efter aftale. Taksator skal sikre korrekt og rettidig afslutning af skadesudbedringen. Skadesrapporten, godkendte fakturaer og budgetopfølgning skal uploades på skadessagen i Klientens web-baserede skadeadministrationssystem, InsuBiz. Ved serieskader er det vigtigt, at Taksator følger de forretningsgange, som er fastsat af Parterne i fællesskab.

Udbudsprocedure: udbud med forhandling
Kontrakttype: 2 årig rammeaftale om taksering af byggeskader, med mulighed for 2 års forlængelse

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Udbudsfrist

17.02.2022 kl. 12:00