Lovmæssige rammer

Bygningsstyrelsen arbejder på at sikre rentable energiløsninger i eksisterende byggeri og nybyggeri samt skaffe energieffektive private lejemål, der lever op til de statslige institutioners behov og krav.

Bygningsstyrelsens indsats på energiområdet tager afsæt i en række love og regler, som bl.a. fastsætter forpligtigelser til de statslige institutioner og de statslige byggerier.

De overordnede rammer med betydning for Bygningsstyrelsen er bl.a.:

  • Energiforliget fra 2012
  • Energisparecirkulæret
  • Bygningsreglementet
  • Energimærkningsordningen for bygninger
  • EU's bygningsdirektiv

Hvilken betydning de forskellige love og aftaler har for Bygningsstyrelsens energistrategi, er kort beskrevet nedenfor.

Energiforliget, indgået i marts 2012 mellem et flertal af Folketingets partier, indeholder en målsætning om, at Danmarks energiforsyning skal være dækket af vedvarende energi i 2050. Realiseringen af dette mål forudsætter en reduktion af energiforbruget og omlægninger af energiforsyningen til vedvarende energi. En stor del af Danmarks energiforbrug er knyttet til bygningerne, og således arbejder Bygningsstyrelsen med, at der laves rentable energioptimeringer ved nybyggeri og vedligehold, der kan bidrage til at nå målsætningen.

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner fra 2014, også betegnet energisparecirkulæret, fastlægger, at statslige institutioner skal reducere deres energiforbrug med 14 pct. i 2020 set i forhold til 2006.

Det er op til de enkelte statslige institutioner at sikre, at målet nås bl.a. gennem adfærdsændringer, men som statslig bygherre kan Bygningsstyrelsen bidrage gennem fx energirenoveringer af ejendommene, når de skal sættes i stand. I forbindelse med opførelse og gennemrenovering af bygninger som Bygningsstyrelsen ejer, har Bygningsstyrelsen et ansvar for at vurdere muligheden for omkostningseffektive vedvarende energiløsninger. På Energistyrelsens hjemmeside kan der klikkes videre til og læses om Offentlig Energiforbrug.

Bygningsreglementet har som regel- og standardsættende lovgivning stor indflydelse på energiforbruget i bygninger. Med Bygningsreglementet BR15, som træder endeligt i kraft d. 1. juli 2016, er krav til energirammen for nybyggerier blevet strammet betydeligt. Den tidligere frivillige lavenergiklasse 2015 fra BR10 svarer i det nye bygningsreglement til standardniveauet for nybyggeri. Som noget nyt i BR15 er der desuden mulighed for at anvende renoveringsklasser ift. bygningens energibehov på eksisterende byggeri, hvilket giver mulighed for lempelser af specifikke komponentkrav. Du kan læse mere om BR15 og ændringerne i forhold til BR10 på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside om bygningsreglementet. Se link til højre under "Læs mere".

Energimærkningsordningen af bygninger sætter krav om, at offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes. Et energimærke udarbejdes af et certificeret firma eller en energikonsulent og indeholder en standardiseret og beregnet opgørelse over bygningens energiforbrug. Med energimærket følger forslag til energibesparende tiltag, der kan medføre et bedre energimærke. Energimærkerne for statens bygninger kan bl.a. ses på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk

Der er med ikrafttrædelse den 4. september 2017 kommet ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. I bekendtgørelsesændringen er der særligt et forhold omkring gyldighedsperioden for de offentlige bygninger. Energimærker forlænges til 10 år fra udførelsesdatoen, uagtet hvad der måtte stå på dem. Kravet om at privatejede bygninger over 1.000 kvadratmeter skal have et til enhver tid gyldigt energimærke ophæves samtidig. Privatejede bygninger af denne størrelse skal herefter kun have et gyldigt energimærke i forbindelse med annoncering, salg, udleje og overdragelse af bygningen eller en enhed deraf.

I Bygningsdirektivet, der er et EU-direktiv, er der fastlagt retningslinjer for energieffektiviteten i byggeriet i EU og herunder den statslige sektor. I direktivet fremgår det bl.a., at den statslige sektor forventes at bygge tilnærmelsesvist energineutralt i 2018, hvilket er det niveau, der svarer til lavenergiklasse 2020 (se BR15). Resten af byggesektoren forventes at bygge energineutralt i 2020. 

Bygningsstyrelsens indsats

Som statens ejendomsvirksomhed skal Bygningsstyrelsen sikre, at statens bygninger lever op til gældende love og regler, og samtidig bidrage til at statens institutioner reducerer energiforbruget over de kommende år.

Det gør styrelsen ved at minimere energiforbrug i styrelsens bygninger og ved at have en aktiv ejerstrategi, hvor investeringen af de midler, der er til rådighed, høster de størst mulige energibesparelser, hvilket bl.a. vurderes på baggrund af totaløkonomiske beregninger og rentabilitetsvurderinger.