Fase 1: Planlægning og undersøgelser

Det er en kompleks opgave at fjerne minkhaller og tilhørende produktionsanlæg. Det kræver planlægning og bl.a. gennemførelse af den lovpligtige miljøkortlægning.

Bygningsstyrelsen får overdraget sagen

Når Bygningsstyrelsen får overdraget en sag til nedrivning, bliver der sendt et kvitteringsbrev til ejeren af minkfarmen om, at vi har modtaget sagen.  

Første trin er at gennemgå afgørelsen fra Erstatnings- og taksationskommissionen. 

Bygningsstyrelsen må kun fjerne de bygninger og materiel, som der er udbetalt erstatning for. Derfor er afgørelsen udgangspunktet for den efterfølgende nedrivningsproces. 

Det er nedlukningsbekendtgørelsen (BEK nr. 2463 af 11/12/2021), der definerer, hvad Bygningsstyrelsen må fjerne. Bygningsstyrelsen må kun rive det ned, som minkejer har fået erstatning for. Bygningsstyrelsen kan derfor ikke igangsætte nedrivning, før sagen er afgjort i Erstatnings- og taksationskommissionen.  

Bygningsstyrelsen sørger dermed for: 

  • Nedrivning af bygninger med tilhørende installationer
  • Fjernelse af fundamenter og opgravning af interne veje samt tilkørselsvej
  • Planering og påfyldning af huller opstået efter nedrivning
  • Bortskaffelse af løsøre, der er i direkte tilknytning til produktionsanlægget

Bygningsstyrelsen sørger ikke for: 

  • Oprensning af eksisterende forureninger i jorden
  • Bortskaffelse af sandpude eller lignende brugt til udjævning af terræn
  • Staten overtager ikke virksomheden eller dennes forpligtelser, herunder forpligtigelserne i miljø- eller husdyrsgodkendelsen

 

Udover at gennemgå afgørelsen undersøger vi også, om minkfarmen ligger i et område, der kræver særlige tilladelser til at udføre nedrivningen. Det kan f.eks. være beskyttet natur, fortidsminder eller strandbeskyttelseslinjen. 

Besøg af Bygningsstyrelsens tekniske rådgiver

Når Bygningsstyrelsen har gennemgået afgørelsen, vil minkavler blive indkaldt til et opstartsmøde på minkfarmen. Minkavler er velkommen til at invitere eventuelle rådgivere til at deltage i mødet.

Til mødet vil Bygningsstyrelsens tekniske rådgiver være til stede. Formålet med mødet er at besigtige de bygninger og anlæg, som minkavler har modtaget erstatning for. Den tekniske rådgiver skal i dialog med ejeren både danne sig et overblik over, hvad der skal fjernes og nedrives, og kortlægge blivende installationer for at minimere risikoen for skader, når nedrivningen går i gang.    

Den tekniske rådgiver skal bl.a. kortlægge el, afløb, dræn og andre tekniske installationer samt registrere, hvilke typer og mængder af byggeaffald der bliver fjernet under nedrivningen. Den tekniske rådgiver skal også i samarbejde med minkavleren afklare, hvor det er mest hensigtsmæssigt at stille affaldscontainere og skurvogne (byggeplads).

Det er også rådgiverens opgave at gennemføre de lovpligtige miljøkortlægninger og udarbejde den tilhørende rapport. Rådgiveren vil både fotoregistrere og tage stikprøver af veje, stier og bygninger på farmen.

Rapporten er også hjørnestenen, når nedrivningsentreprenørerne skal afgive tilbud på nedrivningen.

Se Bygningsstyrelsens leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører