Overskrifter 1971-2013

Arkivfoto af Bådsmandsstræde Kaserne. Der holder tre hestevogne med passagerer foran

Godt fyrre års historie i punktform.

 • 26. september 1971 blev Fristaden Christiania grundlagt
 • 31. maj 1972 blev der på et møde i Forsvarsministeriet indgået en foreløbig aftale mellem Forsvarsministeriet og beboere på Christianiaområdet om beboernes fortsatte brug af statens arealer og bygninger på området.
 • Juni 1973 traf regeringen beslutning om, at Fristaden Christiania kunne blive på området i en 3-årig periode. Dette blev meddelt beboernes forhandlingsdelegation på et møde den 14. juni 1973.
 • 30. marts 1976 vedtog Folketinget en motiveret dagsorden, hvorved tinget opfordrede regeringen til at gennemføre den vedtagne rømning af området uden unødvendig forsinkelse.
 • 31. marts 1976 indgav Forsvarsministeriet v./Kammeradvokaten begæring om umiddelbar fogedforretning til udsættelse af alle beboerne på området.
 • 11. juni 1973 blev begæringen nægtet fremme af fogedretten.
 • 12. december 1975 blev den kærede fogedsag og Christianias anlagte sag mod staten ”Christianiasagen” behandlet i Østre Landsret.
 • 10. februar 1977 blev Forsvarsministeriet frifundet for de af Christiania nedlagte påstande og Forsvarsministeriet fik medhold i at området skulle rømmes uden varsel.
 • 2. februar 1978 afsagde højesteret dom i den kærede sag, hvor landsrettens dom blev stadfæstet. Højesterets dom blev ikke fuldbyrdet og førte således ikke til en afvikling af beboelsen på Christianiaområdet.
 • 8. februar 1978 valgte Folketinget på baggrund af Højesterets dom at vedtage en motiveret dagsorden, hvori det fremgik, at man burde lade den midlertidige benyttelse af området fortsætte.
 • 1. juni 1979 afgav forsvarsministeren en erklæring til beboerne på Christiania, der blev trykt i Statstidende 7. juni 1979, hvori det fremgik, at den hidtidige benyttelse af Christianiaområdet kan fortsætte.
 • September 1980 besluttede regeringen at lade konsulent firmaet Møller & Grønborg udarbejde en skitse for den fremtidige anvendelse af Christianiaområdet.
 • 28. december 1981 blev skitsen afleveret, og konsulentfirmaet anbefalede en model, hvorved Christiania etableredes som ”lovlig forsøgsby”.
 • 26. november 1982 behandlede Folketinget et beslutningsforslag om nedlæggelse af Christiania. Det blev ikke vedtaget.
 • April 1985 vedtog Folketinget at nedsætte et særligt udvalg om Christianias fremtid.
 • 6. maj 1986 afgav udvalget betænkning og samtidig vedtog Folketinget at der skulle nedsættes en ”særlig styregruppe”.
 • 31. marts 1987 blev Den Særlige Styregruppe nedsat bestående af Tine Bryld, Pia Kiørboe, Ib Møller og Alfred Dam (formand).
 • 19. april 1989 fremsatte forsvarsministeren forslag til lov om anvendelse af Christianiaområdet.
 • 7. juni 1989 blev forslaget vedtaget som lov nr. 399.
 • 1. december 1989 nedsatte forsvarsministeren Det særlige Styringsråd som erstatning for Den Særlige Styringsgruppe, og samtidig blev Christianiasekretariatet oprettet.
 • 17. marts 1989 udstedte miljøministeren et landsplandirektiv for Christianiaområdet.
 • 29. januar 1991 godkendte miljøministeren den endelige lokalplan for Christiania.
 • 30. september 1991 blev den første rammeaftale med Christiania underskrevet af Christianias Kontaktgruppe
 • 10. oktober 1991 blev den første rammeaftale underskrevet af Forsvarsministeriet.
 • 1992 – 1995 i denne periode blev der indgået 1-årige forlængelser af rammeaftalen.
 • 1996 – 1999 herefter blev der indgået en godt 3-årig rammeaftale.
 • 1. juli 1999 – 1. juli 2004 blev rammeaftalen forlænget i en 5-årig periode.
 • 6. maj 2003 fremlagde regeringen ”Redegørelse om Christiania” vedrørende gennemførelsen af en ny politik for Christiania og i forlængelse heraf blev Christianiaudvalget nedsat.
 • 12. marts 2004 fremlagde udvalget sin afrapportering ”Christianiaområdets fremtid – helhedsplan og handlingsplan”.
 • 31. marts 2004 med baggrund i Christianiaudvalgets forslag fremlagde forsvarsministeren forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet.
 • 9. juni 2004 blev lovforslaget vedtaget med enkelte mindre ændringer som lov nr. 431.
 • 15. juni 2004 trådte loven i kraft.
 • Maj 2005 fremlagde Slots- og ejendomsstyrelsen rapporten ”Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet”.
 • December 2006 anlagde Fællesskabet Fristaden Christiania og en række individuelle beboere og virksomheder på Christiania en retssag mod staten med påstand om, at de har brugsret til hele eller dele af Christiania.
 • 24. august 2007 indgik Slots- og ejendomsstyrelsen en endelig aftale med Christiania, som indebar, at bygningerne kunne sælges til en ny almen boligorganisation.
 • Juni 2008 valgte Christiania at sige nej til den endelige implementering af aftalen af 24. august 2007.
 • 26. maj 2009 tabte Christiania retssagen mod staten i Østre Landsret og ankede derefter til Højesteret.
 • 18. februar 2011 tabte Christiania retssagen mod staten i Højesteret.
 • 22. juni 2011 indgik Christiania og staten en aftale om det fremtidige ejerskab til Christianiaområdet.
 • 12. juni 2012 blev bygninger og arealer overdraget til Fonden Fristaden Christiania.
 • 13. marts 2012 blev lovforslag om ophævelse af særloven for anvendelse af Christianiaområdet fremsat i Folketinget.
 • 4. juni 2013 blev lovforslag L 179 om ophævelse af christianialoven vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.