Digitale energidata

Danmarkskort med markering af byer med fjernvarmedata for Bygningsstyrelsens ejendomme
Status på fjernaflæste data fra statens bygninger i Danmark. Hent kort i bunden af siden.

Bedre og hurtigere data om energiforbruget i statens kontorejendomme

I maj 2017 indførte Bygningsstyrelsen et nyt digitalt system, EnergyKey, til automatisk og løbende registrering af energiforbruget i de statslige kontorejendomme.

Bedre, hurtigere og mere præcis viden

Brugen af 'big data' på energiområdet rummer store potentialer for bedre at kende, følge og analysere energiforbruget i staten.  Datasystemet giver dermed også et bedre vidensgrundlag for at gennemføre mere præcise og målrettede indsatser for at spare på energiforbruget. Data der både kan anvendes på et strategisk niveau, men også til benchmarking, kortlægning og opfølgning af energiindsatser.

Årsforbrug kendes i starten af januar

Bygningsstyrelsens digitale system til energidata giver mulighed for, at de statslige institutioner kender deres forbrug af el, vand og varme allerede kort tid efter, at det har fundet sted. Det betyder bl.a. at institutionerne allerede først i januar kan se deres samlede årsforbrug året før. Det er nemt og hurtigt for institutionerne at se og følge deres samlede energiforbrug, eller for det enkelte lejemål.

I flerbrugerejendomme anvendes fordelingsnøgler af energiforbruget efter det lejebærende areal, hvilket giver de statslige kunder mulighed for på et tidligt tidspunkt at indberette deres årsforbrug til Energistyrelsen.

Uhensigtsmæssigt forbrug kan lettere opdages

Det digitale system kan også sættes op sådan, at systemet afgiver en alarm, hvis der sker et utilsigtet stort energi- eller vandforbrug. De statslige institutioner har direkte adgang til systemet og kan løbende se, hvis der sker en uhensigtsmæssig udvikling i deres forbrug, ligesom gevinsten ved en energispareindsats let kan følges. Datasystemet indeholder bl.a. mange visuelle fremstillinger af forbrugsdata, hvor f.eks. stigninger i forbrug kan fremhæves.

Mere præcise acontobetalinger

Fremadrettet kan systemet også give Bygningsstyrelsen mulighed for at opkræve mere præcise acontobetalinger for el, vand og varme, og for hurtigere at kunne korrigere tidligere opkrævninger. Blandt andet bliver ændringer i institutionernes lejemål og kontorarealer automatisk opdateret, så det giver mulighed for at skabe sammenhæng mellem energiforbruget for de korrekte arealer. Dermed kan de statslige institutioners budgetter for energi og vand blive mere præcise i fremtiden.

Opgørelser af forbrug meget nuanceret

Energidata-systemet giver mulighed for at se forbruget af el, vand og varme på mange niveauer. Forbruget kan ses samlet for en statslig institution eller for et helt ministerområde på tværs af alle bygninger og lejemål.

Omvendt kan forbruget for en konkret bygning også følges for hver eneste digitale måler og for det enkelte lejemål. Det giver blandt andet ministeriernes energikoordinatorer meget bedre mulighed for at følge og vurdere energiforbruget og behovet for eventuelle tiltag for at mindske et forbrug.

Digitale målere udbredes disse år

Bygningsstyrelsen ejer bygninger i hele Danmark, og samarbejder derfor med over hundrede kommunale og private forsyningsselskaber. For elmålere er branchen meget langt fremme med at digitalisere målere, og gøre data tilgængelige for kunderne. Det giver Bygningsstyrelsen bedre mulighed for at sikre datavaliditeten og indfri de mange potentialer i det fælles datasystem for de statslige institutioner.

Mange varme- og vandforsyningsselskaber arbejder også disse år aktivt med at indføre digitale målere og automatiske aflæsninger. I takt med denne digitalisering vil det fulde potentiale i det fælles datasystem også kunne foldes ud.

Samarbejde med private udlejere

Bygningsstyrelsen arbejder på at udbrede det digitale datasystem til energidata, så også statslige institutioner, der bruger kontorer hos private udlejere, kan se deres samlede forbrug via systemet. Bygningsstyrelsens fokus er at kunne give vores statslige kontorkunder en god data-service, uafhængigt af hvem der ejer bygningerne, som de enkelte institutioner bruger.