Bygningsstyrelsens metode for performancetest

Bygningsstyrelsen udvikler og implementerer performancetest-metoden, der via styring af tid, økonomi og kvalitet skal sikre, at brugerne får et byggeri, der performer optimalt fra dag et.

Vi har indført metoden for performancetest, fordi vi vil være sikre på, at byggerierne fungerer som de skal, inden de afleveres. Et af formålene er at adskille bygningernes performance fra brugernes brug af bygningerne. Med "performance" forstår vi en række målbare kvaliteter, som kan testes uafhængigt af om bygningen er taget i brug, for eksempel om styringssystemerne fungerer, om bygningen bruger mere energi end forudsat og om indeklimaet er tilstrækkeligt.

Metoden har to elementer:

  • Test. Det vil sige, hvordan vi i praksis tester bygningerne, inden de afleveres.
  • Styring. Det vil sige, hvordan vi styrer byggeprocesserne, så bygningerne består test inden aflevering.

Metoden er integreret i vores projektmodel uden fravigelser eller præciseringer til AB18 og ABT18. Metoden egner sig til store eller komplekse byggerier.

Her på siden kan du læse mere og downloade materiale og eksempler. Vi opdaterer løbende metoden baseret på de erfaringer, vi gør via porteføljen af projekter. Vores portefølje består af mange forskellige projekter med hensyn til blandt andet størrelse, kompleksitet, udbudsformer, entrepriseformer og tildelingsformer.

Vi oplever, at der er størst interesse for at vide mere om de praktiske metoder for test, derfor er det primært dem, vi formidler her på siden. Metoden er født uden en adskillelse mellem de tekniske test og den styringsmæssige del, og den største effekt opnås, når begge dele integreres.

Performancetest blev introduceret i 2013 i forbindelse med byggeriet af bygning 44 til SDU. Den første version var en testbaseret afleveringsprotokol med 13 parametre, som skulle bestå praktiske test som forudsætning for aflevering. Det er omtrent de samme parametre, vi arbejder med i dag, men erfaringer har vist, at vi skal opdele processerne i 5 trin for at sikre bedst mulig sandsynlighed for, at test består første gang og inden aflevering.

Ofte stillede spørgsmål

I branchen afleveres meget byggeri med komplicerede fejl og usikkerheder omkring funktioner med hensyn til blandt andet indeklima, brand, CTS og energi. Det kan give tab for mange aktører og dårligt fungerende byggeri.

Branchens metoder bygger mest på egenkontrol, og erfaringer viser, at dette ikke er tilstrækkeligt. Derfor er det nødvendigt at have en metode for, hvordan vi sammen med byggesagens parter afprøver om bygningerne virker i praksis, ikke kun på papiret, inden de afleveres.

Nej. Bygningsstyrelsen udbyder sjældent på laveste pris. Vi ønsker, at de rådgivere og entreprenører, der arbejder for os, har et højt fagligt niveau og projekterer og bygger rigtigt første gang. Det er meget dyrere for alle parter at fejlrette på et fejlet byggeri, end at bygge rigtigt fra start.

Der er ligheder, idet formålet til dels er ens, nemlig et fokus på, at byggeriet skal virke, men det er ikke det samme. Forskellen er blandt andet:

  • En commissioningproces forløber sideløbende med byggeprojektet som en selvstændig og uafhængig proces med sine egne dokumenter, en særlig organisering osv.
  • Performancetest metoden er ikke en sideløbende eller uafhængig proces, men en proces integreret i byggeprojektet.
  • En commissioningproces er en bredere proces, som også favner de tidlige faser med blandt andet formulering af krav, granskning og et særligt fokus på drift.  

For at undgå misforståelser omkring, hvem der gør hvad, benytter vores metode for performancetest ikke begrebet commissioning.  

Testparadigmerne dannede inspiration til indførelsen af kravet om funktionsafprøvninger i bygningsreglementet i 2017 og Bygningsstyrelsen medvirkede i at udarbejde vejledningen til, hvordan kravet kan opfyldes. Vejledningen opdateres i 2023 og Bygningsstyrelsen medvirker i arbejdsgruppen, der formulerer ændringerne. Men der en forskel. Bygningsstyrelsens metode for performancetest forholder sig til byggeprocessen, hvilket bygningsreglementet ikke gør.

Det kan man godt sige, selvom begrebet performancetest bruges i udlandet i forbindelse med byggerier af eksempelvis kraftværker. Vi har udviklet og implementeret metoderne for, hvordan vi arbejder med det i praksis i byggebranchen i Danmark på en måde, som er i tråd med AB18 og ABT18.

Det kommer an på, hvad du sammenligner med. Hvis du sammenligner med en byggeproces, hvor der ikke foretages afprøvninger, så kan svaret være ja, hvis du alene vurderer på den pris, der bliver tilbudt fra start. Men, vi ønsker ikke at have en usikkerhed på, om de byggerier, vi opfører, virker i praksis. Vi vil gerne have den rigtige pris fra start, ikke en kunstigt lav pris baseret på, at der ikke er sat tid og ressourcer af til kvalitetssikring og performancetest. Vi ved fra porteføljen af projekter, at prisen på at fejlrette på noget, som ikke er bygget rigtigt første gang, kan være meget større.