Fase 4: Nedrivningen går i gang

Når Bygningsstyrelsen har vurderet tilbuddene på nedrivning og udpeget den entreprenør, der skal rive minkfarmen ned, vil minkavler få besked samt en forventet tidsplan for nedrivningsprocessen.

Det er entreprenøren, der fastlægger rækkefølgen af farme i puljen, så brugen af mandskab og maskiner bliver så effektiv som mulig. 

Senest 14 dage inden nedrivningen går i gang, bliver minkavleren inviteret til et igangsætningsmøde af entreprenøren. Her vil projektlederen fra Bygningsstyrelsen også deltage. 

Entreprenøren vil også orientere eventuelle naboer, i det omfang det er nødvendigt, inden nedrivningen går i gang.   

Arbejdsmiljø og farligt affald under nedrivningen

Det er entreprenøren, der indberetter affaldsmængder og sørger for at anmelde til rette myndigheder, hvis nedrivningen f.eks. omfatter farligt affald. Det er også entreprenøren, der sikrer tilladelse for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet, anmelder opstart til Arbejdstilsynet og alle anmeldelser relateret til håndteringen af jord. 

Bygningsstyrelsen har stillet krav til entreprenøren om at sikre arbejdsmiljøet for de ansatte og omgivelserne samt sørge for en ansvarlig og sikker måde at bortskaffe byggematerialerne. 

Det er en del af de indgåede rammeaftaler på nedrivning, at så meget som mulig fra nedrivningen enten skal genbruges eller genanvendes.

Når nedrivningen er næsten færdig

Når nedrivningen af farmen er tæt på at være færdig, vil minkavler blive indkaldt til et afrundingsmøde af projektlederen fra Bygningsstyrelsen. Her gennemgår minkavler og projektlederen, om der er noget, der skal udbedres, inden entreprenøren afslutter arbejdet.

Herefter vil entreprenøren ordne de sidste opgaver og fjerne affaldscontainere og skurvogne. 

Afslutning af sagen

Når entreprenøren er færdig og har afrapporteret til Bygningsstyrelsen, vil minkavleren modtage besked fra Bygningsstyrelsen om, at nedrivningsprocessen er færdig, og sagen derfor er afsluttet. Minkavleren skal herefter huske at berigtige de nye forhold på farmen i BBR og afmelde sin tankattest, såfremt gylletanken er fjernet som en del af nedrivningsopgaven. 

Gensidig hjælp til processen

Vi har samlet en række gode råd og informationer, som sikrer det bedst mulige forløb for minkavlerne og leverandørerne undervejs, og når nedrivningsprocessen er ovre.

Læs vores gode råd

Praktiske oplysninger

Her kan du læse mere om Bygningsstyrelsens krav til nedrivningsprocessen. Det gælder f.eks. arbejdstider, varsling af besøg, orientering af naboer med mere.

Læs mere om det praktiske