Fase 1: Planlægning og undersøgelser

Det er en kompleks opgave at fjerne minkhaller og tilhørende produktionsanlæg. Det kræver planlægning og bl.a. gennemførelse af den lovpligtige miljøkortlægning.

Bygningsstyrelsen får overdraget sagen

Det er Bygningsstyrelsen, der har ansvaret for at gennemføre nedrivningen af minkfarmen.

Når Bygningsstyrelsen får overdraget en sag til nedrivning, bliver der sendt et kvitteringsbrev til ejeren af minkfarmen om, at vi har modtaget sagen.  

Første trin er at gennemgå afgørelsen fra Erstatnings- og taksationskommissionen. 

Bygningsstyrelsen nedriver og fjerner de bygninger og materiel, som der er givet erstatning for. Med andre ord er det de relevante bilag og punkter i afgørelsen, der definerer, hvad der skal rives ned og fjernes.

Derfor starter vi med at gennemgå afgørelsen fra Erstatning- og taksationskommissionen, når vi skal planlægge nedrivningsforløbet.

Det er nedlukningsbekendtgørelsen (BEK nr. 2463 af 11/12/2021), der definerer, hvad Bygningsstyrelsen må fjerne. Bygningsstyrelsen må kun rive det ned, som minkejer har fået erstatning for. Bygningsstyrelsen kan derfor ikke igangsætte nedrivning, før sagen er afgjort i Erstatnings- og taksationskommissionen.  

Bygningsstyrelsen sørger dermed for: 

 • Nedrivning af bygninger med tilhørende installationer
 • Fjernelse af fundamenter og opgravning af interne veje samt tilkørselsvej
 • Planering og påfyldning af huller opstået efter nedrivning
 • Bortskaffelse af løsøre, der er i direkte tilknytning til produktionsanlægget

Bygningsstyrelsen sørger ikke for: 

 • Oprensning af eksisterende forureninger i jorden
 • Bortskaffelse af sandpude eller lignende brugt til udjævning af terræn
 • Staten overtager ikke virksomheden eller dennes forpligtelser, herunder forpligtigelserne i miljø- eller husdyrsgodkendelsen

 

Udover at gennemgå afgørelsen undersøger vi også, om minkfarmen ligger i et område, der kræver særlige tilladelser til at udføre nedrivningen. Det kan f.eks. være beskyttet natur, fortidsminder eller strandbeskyttelseslinjen. 

Praktiske forberedelser

Når Bygningsstyrelsen har gennemgået afgørelsen, vil minkavler få besøg af en teknisk rådgiver, der skal gennemgå og undersøge minkfarmen. 

Inden den tekniske rådgiver kommer ud på farmen til et opstartsmøde, er der en række forhold, der er godt at have ordnet eller forberedt, så tiden på opstartsmødet bliver brugt bedst muligt. Det er blandt andet vigtigt, at der ikke kan opstå misforståelser, hvad der skal fjernes på farmen, og at Bygningsstyrelsens samarbejdspartnere har let adgang til bygninger og materiel.

Derfor anbefaler Bygningsstyrelsen, at minkavleren inden opstartsmødet har: 

 • samlet og tydelig afmærket det materiel (løsøre), som der er modtaget erstatning for, og som dermed skal fjernes som en del af nedrivningsopgaven
 • flyttet det materiel, som minkavler fortsat ejer, så der ikke kan opstå tvivl, om det skal fjernes eller ej
 • sikret, at adgangsveje og stier omkring de relevante bygninger og anlæg er ryddede
 • fundet relevante oplysninger, tegninger og kort i forhold til nedrivningen af bygninger og anlæg, som ikke fremgår af offentlige registre. Det kan f.eks. være oplysninger om nedgravede olietanke eller fundamenter, drænrør eller forsyningsinstallationer.

Tømning af gylletank etc.

Det er fastsat som et vilkår for erstatningen, at gylletanke, gyllerender, møddingpladser, fodertanke og lignende omfattet af afgørelsen skal være tømt. Det gælder også fortanke og ajle-beholdere.

For at sikre en hensigtsmæssig nedrivningsproces skal beholderne være tømt for både flydende og fast tørstof inden for max 3 måneder efter, at sagen er blevet overdraget til Bygningsstyrelsen. 

Såfremt der kommer nedbør i beholderne efter tømningen, vil det være nedrivningsentreprenøren, der skal fjerne vand og ligeledes foretager den nødvendige rensning inden nedrivning.

Få overblik over processen, når din minkfarm skal rives ned

I denne video får du et overblik over, hvad der skal ske, når din minkfarm skal rives ned, så du kan forberede dig bedst muligt på, hvad der sker før, under og efter nedrivningen af din minkfarm.

Videoen varer 7 minutter. 

Det er også muligt at se videoen på youtube 

Fase 2: Den tekniske rådgiver undersøger farmen

Minkavleren bliver inviteret til et opstartsmøde af den tekniske rådgiver. Det er den tekniske rådgiver, der skal gennemgå og undersøge farmen. 

Læs mere om den tekniske rådgivers besøg

Se Bygningsstyrelsens leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører