Q&A-Portal Bølge 3

Implementeringen af Statens Facility Management Bølge 3 betyder, at du fra maj 2024 enten bliver virksomhedsoverdraget eller udlånt til en privat serviceleverandør, eller overgår til Bygningsstyrelsen.

Det er en stor forandring, og du sidder sandsynligvis med en masse spørgsmål. Måske sidder andre med samme spørgsmål, og vi vil her på siden samle svar på de spørgsmål, der må komme.

Siden er skjult og lukket for alle, der ikke har linket.

Spørgsmålene bliver lagt på siden anonymt, og du vælger også selv, om spørgsmålet må deles på siden, eller om du blot vil have svar via e-mail.

Vi bestræber os på at svare på dine spørgsmål inden for 6 arbejdsdage.

Q&A

Løsningens betydning for dig som medarbejder

Det er dine opgaver, der afgør, om du overføres til Bygningsstyrelsen eller til en privat leverandør. Du følger således i udgangspunktet med dine opgaver.

Den konkrete udvælgelse af medarbejdere er forskellig afhængig af, om du har tilknytning til opgaver, der overgår til den private leverandør, eller om du har tilknytning til opgaver, der overgår til Bygningsstyrelsen.

Hvis du er overenskomstansat og har du opgaver, som overgår til den private leverandør, træder loven om  virksomhedsoverdragelse i kraft, og du bliver dermed virksomhedsoverdraget til den private leverandør. Du kan læse mere om virksomhedsoverdragelse/udlån under afsnittet ”til dig, hvis opgaver overgår til den private leverandør”.

Hvis du er tjenestemand og beskæftiger dig med opgaver, der overgår til den private leverandør, vil du ikke blive virksomhedsoverdraget. Der bliver i det tilfælde tale om en ressortoverførsel til Bygningsstyrelsen og herefter et pligtmæssigt udlån til den private leverandør, hvor du fortsat er ansat i staten, men  arbejder hos og for den private leverandør.

For opgaver, der overgår til Bygningsstyrelsen, vil der være tale om en ressortomlægning – du kan læse mere herom under afsnittet ”til dig, hvis opgaver overgår til Bygningsstyrelsen”.

Udvælgelsen af medarbejdere foretages af ledelsen i de enkelte institutioner med afsæt i, hvem der løser hvilke opgaver.

Hvis du virksomhedsoverdrages (overenskomstansat), udlånes (tjenestemand) til en privat leverandør eller du ressortoverføres til Bygningsstyrelsen, forventes du senest at få besked i september 2022, hvor Bygningsstyrelsen senest skal modtage en anonymiseret liste over medarbejdere, som den private leverandør skal overtage/låne. Det er din nuværende arbejdsgiver, der vil informere dig herom.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at der fortsat kan forekomme ændringer frem til idriftsættelsesdatoen, hvis der eksempelvis bliver tale om ændringer i opgaver og organisering på din arbejdsplads.

Som udgangspunkt nej.

I Bølge 3 stiller Bygningsstyrelsen krav til, at leverandøren ikke kan opsige virksomhedsoverdragede medarbejdere i de første 12 måneder efter driftsstart, med mindre den pågældende medarbejder har givet en rimelig anledning til opsigelsen.

Som udgangspubnkt nej.

I Bølge 3 stiller Bygningsstyrelsen krav til, at virksomhedsoverdragede medarbejdere samt udlånte tjenestemænd i de første 12 måneder efter driftsstart i overvejende grad skal arbejde på samme lokalitet, som de bliver overdraget fra.

Institutionerne stiller på hver lokalitet lokaler af passende størrelse til rådighed for serviceleverandørens opbevaring af relevant mindre udstyr og lager, herunder eksempelvis rengøringsudstyr og rengøringsmidler. I det omfang det er muligt, kan der i samarbejde med institutionen efter behov og mulighed stilles flyverpladser eller lignende til rådighed for leverandøren.

Mht. IT-udstyr skal serviceleverandøren forsyne egne medarbejdere med nødvendigt udstyr for at varetage arbejdsopgaverne, herunder nødvendigt udstyr til at indmelde fejl og udføre kvalitetssikringsaktiviteter. Serviceleverandøren skal selve etablere internetopkobling af egne arbejdsstationer.

Såfremt opgaver kræver adgang til institutionens systemer, og dette kun kan opnås fra institutionenes arbejdsstationer, skal institutionen stille en arbejdsstation inkl. internetopkobling til rådighed og yde support på denne.

Serviceleverandørens medarbejdere vil, på lige vilkår med institutionens egne medarbejdere, have adgang til de toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter, der måtte forefindes på institutionens lokalitet.

Serviceleverandørens medarbejdere kan få adgang til motions-/træningsfaciliteter samt deltagelse i lokale foreninger og arrangementer, herunder eksempelvis kunstforeninger, julefrokoster o.l. på institutionens lokaliteter, såfremt institutionen lokalt beslutter det.

Nej, der er ikke sket en fejl. Vi har inviteret alle berørte medarbejdere med i processen, uanset om de skal virksomhedsoverdrages, udlånes til den private leverandør eller ressortoverføres til Bygningsstyrelsen.

Når vi er længere i processen, vil Bygningsstyrelsen tage direkte kontakt til jer, som skal overgå til Bygningsstyrelsen, og der vil være et separat onboarding-forløb, kontraktunderskrivelse og workshops mm. 

Til dig, hvis opgaver overgår til privat leverandør

Som medarbejder hos en privat leverandør vil du være ansat et sted, hvor dine opgaver er virksomhedens kerneopgave. Leverandøren vil typisk være specialiseret i facility managementopgaver. Det kan blandt andet give nogle andre karrieremuligheder, end du har på din nuværende arbejdsplads. Når den kommende leverandør er valgt i november 2023, vil leverandøren kunne fortælle mere om dette.

Nej. Er du overenskomstansat medarbejder, vil du blive virksomhedsoverdraget til den private leverandør. Det omfatter også overenskomstansatte medarbejdere, der er fraværende på grund af fx sygdom, barsel eller ferie.


Er
du tjenestemand, vil du ikke blive virksomhedsoverdraget, men ressortoverført til Bygningsstyrelsen og herefter pligtmæssigt udlånt til den private leverandør. Det betyder, at den private leverandør bliver din daglige leder, mens det fortsat er staten, der er din ansættelsesmyndighed.

Nej. Du vil være forpligtet til at blive henholdsvis virksomhedsoverdraget eller udlånt.

Kontrakten forventes genudbudt, når kontrakten udløber. Det kan betyde, at det bliver en ny leverandør, der vinder opgaven, men det kan også være den samme leverandør. Hvis det bliver en ny leverandør, vil virksomhedsoverdragelsesloven træde i kraft igen.

Til dig, hvis opgaver overgår til privat leverandør - Overenskomstansatte medarbejdere

Det afgørende kriterium for at blive virksomhedsoverdraget er dine arbejdsopgaver. Bliver størstedelen af dine arbejdsopgaver overdraget til den private leverandør, bliver du virksomhedsoverdraget med til leverandøren. Det er i sidste ende en ledelsesmæssig beslutning at udvælge medarbejdere til virksomhedsoverdragelsen på baggrund af tilknytningen til arbejdsopgaverne.

Du vil som udgangspunkt beholde din stilling og dine arbejdsvilkår. Der kan dog ske ændringer i din stilling. Fx vil den private leverandør formentlig tilpasse opgaverne og arbejdstidstilrettelæggelsen til sin egen organisation. I disse tilfælde har den private leverandør mulighed for at foretage ændringer i samme omfang, som din hidtidige statslige arbejdsgiver kunne have gjort.

Hvis der bliver tale om væsentlige ændringer af dine ansættelsesvilkår, er du ikke forpligtet til at acceptere dem. Vurderingen af, om en ændring er væsentlig eller ej, er altid konkret og tager udgangspunkt i forudsætningerne for det enkelte ansættelsesforhold.

Der er som udgangspunkt ikke tale om stillingsnedlæggelser. Der kan dog blive tale om afskedigelse, hvis den er begrundet af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager som fx nedskæringer, opgavebortfald eller ændrede krav til medarbejdernes kompetencer.

Din løn vil som udgangspunkt ikke blive ændret ved virksomhedsoverdragelsen. Den private leverandør overtager alle de rettigheder og forpligtigelser, som din nuværende offentlige arbejdsgiver er omfattet af. Det inkluderer kollektive overenskomster og aftaler, bestemmelser samt individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold. Du vil endvidere bevare din anciennitet samt optjent ret til ferie og feriepenge.

Den private leverandør kan derfor kun foretage ændringer i samme omfang som din hidtidige statslige arbejdsgiver. Eventuelle ændringer i arbejdsindhold og funktioner som følge af virksomhedsoverdragelsen kan dog medføre, at et funktionstillæg bortfalder.

Du er altså sikret dine rettigheder efter overenskomsten og samme pensionsordning frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten udløber. Den aktuelle overenskomst udløber den 1. april 2024. Det må forventes, at der bliver forhandlet og indgået en ny overenskomst fra 1. april 2024, som gælder 2 eller 3 år. Når denne overenskomst udløber, skifter pensionsselskabet til det selskab, der er tilknyttet til leverandøren.

Der vil fortsat være individuelle lønforhandlinger, som kan få betydning for din løn.

Medarbejdere på særlige vilkår – såsom fleksjob, medarbejdere på et IGU-forløb eller elever – virksomhedsoverdrages ligesom andre overenskomstansatte medarbejdere.

For elever forudsætter virksomhedsoverdragelsen imidlertid, at den private leverandør efter overdragelsen godkendes som lærested eller praktiksted mv. Fleksjobansatte medarbejdere vil fortsat være ansat efter de regler, som de oprindeligt er ansat på.

Du er sikret dine rettigheder efter overenskomsten og samme pensionsordning frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten udløber. Den aktuelle overenskomst udløber den 1. april 2024. Det må forventes, at der bliver forhandlet og indgået en ny overenskomst fra 1. april 2024, som gælder 2 eller 3 år. Når denne overenskomst udløber, skifter pensionsselskabet til det selskab, der er tilknyttet til leverandøren.

Til dig, hvis opgaver overgår til privat leverandør - Tjenestemandsansatte medarbejdere

Ligesom for de overenskomstansatte medarbejdere, der skal virksomheds-overdrages, er det et afgørende kriterium for at blive udlånt, at dine primære arbejdsopgaver overdrages til den private leverandør. Udvælgelsesprocessen vil blive endelig fastlagt efter en drøftelse i det lokale SU. Det er i sidste ende en ledelsesbeslutning, hvem der på baggrund af arbejdsopgaverne bliver udlånt til den private leverandør.

De tjenestemænd, der skal udlånes til den private leverandør, vil som led i en ressortomlægning blive overført til Bygningsstyrelsen, hvorfra de bliver udlånt til den private leverandør. I praksis forventes du at blive overført til Bygningsstyrelsen samtidig med, at du udlånes til den private leverandør.

Du vil som udgangspunkt beholde din stilling og dine arbejdsvilkår. Den private leverandør vil dog have ansvaret for den daglige ledelse, og i den forbindelse kan der forekomme ændringer. Specielt for tjenestemænd gælder, at de har pligt til at acceptere stillingsændringer, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende.

Der er som udgangspunkt ikke tale om stillingsnedlæggelser. Der kan dog blive tale om afskedigelse, hvis den er begrundet af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager som fx nedskæringer, opgavebortfald eller ændrede krav til medarbejdernes kompetencer.

Tjenestemænd vil forblive ansat i staten. Løn, tillæg, pension, anciennitet samt optjent ret til ferie og feriepenge vil derfor i udgangspunktet forblive uændret. Eventuelle ændringer i arbejdsindhold og funktioner som følge af udlånet kan dog medføre, at et funktionstillæg bortfalder. Der vil endvidere fortsat være individuelle lønforhandlinger, som kan få betydning for din løn.

Til dig, hvis opgaver overgår til Bygningsstyrelsen

Som medarbejder hos Bygningsstyrelsen bliver du ansat i Bygningsstyrelsens facility managementorganisation. Du vil enten skulle arbejde i selve Bygningsstyrelsen eller lokalt hos de omfattede institutioner og i samarbejde med Bygningsstyrelsen varetage den daglige styring af facility managementdriften hos institutionerne.

Ja. Der vil blive tale om en ressortomlægning, hvor både tjenestemænd og overenskomstansatte har pligt til at følge med deres opgaver til Bygningsstyrelsen.

Nej. Du vil være forpligtet til at følge med dine arbejdsopgaver til Bygningsstyrelsen.

Overgår dine primære arbejdsopgaver i forbindelse med en ressortomlægning til en anden institution, er du som udgangspunkt forpligtet til at flytte med opgaverne. Det er i sidste ende en ledelsesmæssig beslutning at udvælge de medarbejdere, der på baggrund af deres opgaver, skal overføres til Bygningsstyrelsen.

Du vil som udgangspunkt beholde din stilling og dine arbejdsvilkår, når du overgår til Bygningsstyrelsen. Der kan imidlertid opstå et behov for ændringer i stillingen, herunder det konkrete arbejdsindhold, arbejdssted mv. Eksempelvis vil medarbejdere, der varetager den daglige leverandørstyring, afhængigt af lokaliteternes størrelse kunne være tilknyttet flere lokaliteter/institutioner.

Hvis der bliver tale om væsentlige ændringer af dine ansættelsesvilkår, er du ikke forpligtet til at acceptere dem. Vurderingen af, om en ændring er væsentlig eller ej, er altid konkret og tager udgangspunkt i forudsætningerne for det enkelte ansættelsesforhold.

For tjenestemænd gælder, at de har pligt til at acceptere stillingsændringer, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende.

Der er som udgangspunkt ikke tale om stillingsnedlæggelser. Der kan dog blive tale om afskedigelse, hvis den er begrundet af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager som fx nedskæringer, opgavebortfald eller ændrede krav til medarbejdernes kompetencer.

Du bevarer som udgangspunkt dine lønforhold, beskæftigelsesgrad, anciennitet samt optjent ret til ferie og feriepenge. Der vil endvidere fortsat være individuelle lønforhandlinger, som kan få betydning for din løn. Eventuelle ændringer i arbejdsindhold og funktioner som følge af skiftet til Bygningsstyrelsen kan dog medføre, at et funktionstillæg bortfalder.

Ja, processen vil være den samme for medarbejdere ansat på særlige vilkår.