Bedre Balance I (2015-2017)

Omkostninger i forbindelse med flytning af statslige institutioner og status for lokaliseringerne.

Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser vedrørende ejendomsrelaterede udgifter i forbindelse med den geografiske flytning af en række statslige institutioner. For at flere kan få glæde af svarene og oplysningerne, offentliggør vi dem her på hjemmesiden.

1. Statslige institutioners huslejeudgifter

Alle statsinstitutioner betaler husleje af deres kontorlokaler, uanset om bygningerne er ejet af staten eller af private. Alle statens kontorlokaler administreres af Bygningsstyrelsen i henhold til statens huslejeordning, den såkaldte SEA-ordning.

I nogle tilfælde er det aktuelt, at Bygningsstyrelsen køber en ny ejendom til at lokalisere en institution. Herefter betaler den statslige institution en husleje, ligesom hvis institutionen havde lejet sig ind i en af Bygningsstyrelsens eksisterende ejendomme eller var lokaliseret i et privatejet lejemål.

2. Omkostninger til at etablere nye lejemål

Bygningsstyrelsen har haft ansvaret for at lokalisere 31 statslige institutioner, hvoraf langt hovedparten er gennemført eller afklaret.

Bygningsstyrelsen har sammen med de berørte institutioner konsolideret deres lokaliseringer. Løsningerne har varieret fra institution til institution og fra by til by. Overordnet set er det en blanding af lokalisering i Bygningsstyrelsens egne ejendomme (hvor der har været de fornødne ledige lokaler), lokalisering i tilkøbte ejendomme samt lokalisering i privatejede lejemål. Nogle steder er opgaven løst ved at udvide og/eller ombygge et eksisterende lejemål, hvor institutionen allerede har til huse. I to tilfælde er der tale om nybyggeri, som forventes færdigt i 2020.

Generelt er der er en række direkte og indirekte bygningsrelaterede omkostninger forbundet med at flytte en statsinstitution. Det omfatter både udgifter til fraflytning af eksisterende lejemål og udgifter til indretning og indflytning i nye lejemål.

De typiske hovedposter i forbindelse med en flytning er engangsudgifter til selve flytningen, herunder flyttemænd og håndværkere, udgifter til særinstallationer som for eksempel it-kabling, telefoni og sikring af lokaler, indkøb af møbler og andet inventar.

Udover ovenstående kommer udgifter til istandsættelse og eventuel retablering af de fraflyttede lokaler. Hvis institutioner kun flytter en del af medarbejderstaben og i øvrigt bliver boende i samme lejemål i København, har de betydeligt lavere eller slet ingen udgifter til fraflytning af det eksisterende lejemål.

De samlede flytte- og reetableringsomkostninger kan derfor variere markant institutionerne imellem afhængig af en række forhold, som har skullet afklares i hver enkelt sag.  

Herudover kan der være afledte flytteomkostninger – blandt andet til eventuel dobbelt husleje i en periode og/eller til frikøb fra en endnu ikke udløbet uopsigelighedsperiode i det hidtidige lejemål. Det er i høj grad individuelt bestemte omkostninger, der kan variere betydeligt i omfang fra institution til institution. Eksempelvis kan genanvendelse af lejemål med bindingsperioder være med til at reducere udgifterne.

Det er institutionerne selv, der står for de konkrete omkostninger forbundet med flytning, dobbelt husleje mv.

3. Valg af lokaler

Bygningsstyrelsen har by for by skabt overblik over mulighederne for lokalisering af det givne antal arbejdspladser. Løsningerne er fundet ud fra en samlet afvejning sag for sag af forhold som lokal beliggenhed, institutionens lokalebehov, tidsperspektiv, økonomi mv. Det har været prioriteret at genanvende statsejede bygninger, hvor det vurderes at være en fornuftig løsning.

Samlet betyder gennemførelsen af den geografiske flytning af de berørte statslige institutioner, at Bygningsstyrelsen har købt en ny statsejendom (Augustenborg slot i Sønderborg), at der gennemføres to nye OPP-byggerier (i Ringsted til Banedanmark og i Næstved til Udlændingestyrelen), at Bygningsstyrelsen indgår en række nye lejekontrakter til statslige institutioner i private lejemål, samt at seks statsinstitutioner lokaliseres i fire statsejendomme.

4. Regeringsudspillet om 'Bedre balance'

Den tidligere regering udsendte en pressemeddelelse den 23. februar 2016 om de økonomiske udgifter til 'Bedre Balance' og den geografiske flytning af ca. 3.900 statslige medarbejdere. Du kan se pressemeddelelsen og et tilhørende faktaark om udgifterne for de berørte institutioner på Erhvervsministeriets hjemmeside. Bygningsstyrelsen henviser samtidig generelt til Erhvervs- og Vækstministeriet i forhold til overblik over omkostninger forbundet med "Bedre Balance" og finansieringen heraf.