Bedre Balance II (2018)

Bygningsstyrelsen sørger for de konkrete lokaleløsninger og lejekontrakter

Den tidligere regering offentliggjorde den 17. januar 2018 sin plan for flytning af statslige institutioner; 'Bedre Balance II – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder'. Det er Bygningsstyrelsens opgave at sørge for de konkrete lokaliseringer af en stor del af institutionerne og de ca. 4.000 statslige arbejdspladser, der flytter geografisk. I nogle tilfælde er der tale om udvidelser indenfor rammerne af eksisterende lejemål, ligesom nogle institutioner selv står for deres lokalisering.

Lokaliseringsproces

Bygningsstyrelsen tog hurtigt kontakt til de berørte ministerier og statslige institutioner og inviterede til et indledende møde i Bygningsstyrelsen for at drøfte det videre forløb og en eventuel besigtigelse af institutionernes forventede fremtidige lokaler.

Bygningsstyrelsen afklarer i samarbejde med den enkelte institution de konkrete lokaleløsninger.

Konkrete lokaliseringer

Da institutionerne skal have mulighed for at orientere deres medarbejdere om de fremtidige lokaleløsninger, herunder den konkrete tidsplan for indflytning, så udtaler Bygningsstyrelsen sig som udgangspunkt ikke om konkrete løsninger, før institutionerne er klar.  Samtidig skal de konkrete aftaler om køb eller leje af lokalerne være forhandlet endeligt på plads.

Kontorer i eksisterende bygninger

Det var den daværende regerings mål, at arbejdspladserne skulle etableres så hurtigt, som det er praktisk muligt under skyldige økonomiske hensyn.  I udgangspunktet havde den daværende regering på pressemødet den 17. januar 2018 meldt ud, at der ikke skulle bygges nyt i denne runde af Bedre Balance. Der skulle etableres velfungerende kontorer til den enkelte institution i allerede eksisterende og på forhånd udpegede bygninger.

Ejendomsudgifter og huslejer

Bygningsstyrelsen kan kun give et skøn af fremtidige ejendoms- og huslejeudgifter, hvis der foreligger endelige budgetter eller huslejeaftaler mv. med institutionerne.

Tilpasning af lokaleforbrug i København

Med første og anden runde af flytningen af statslige arbejdspladser reduceres statens lokalebehov i hovedstaden væsentligt. De tilbageværende statslige institutioner er placeret i private og statslige lejemål, der varierer væsentligt i huslejeomkostninger. Visse institutioner i København har forholdsvis høje huslejeomkostninger. Herudover er der stor forskel på kvadratmeterudnyttelsen.

De to runder flytninger giver inden for en relativ kort periode mulighed for at foretage en større tilpasning af statens lokalebehov i København og derved besparelser på statens lokaleomkostninger. Det er derfor en prioritet for regeringen at håndtere ledige lejemål i hovedstaden i takt med, at arbejdspladserne flyttes, så statens omkostninger reduceres her.

Den tidligere regering meldte den 20. juni 2018 ud, at staten på baggrund af udflytningerne tilpasser statens lokaleforbrug i hovedstaden samt Aarhus og Odense. Det sker ved at en række statslige institutioner, der i dag har adresse i de nævnte byer flytter til nye lejemål. De fleste flytninger vil blive gennemført i løbet af 2019, mens enkelte flytninger først vil kunne ske i 2020 og 2021.

Læs pressemeddelelsen fra Finansministeriet fra den 20. juni 2018.