Sammen om biodiversitet – partnerskabsaftale

Bygningsstyrelsen indgår i Københavns Kommunes partnerskabsaftale, hvor de største grundejere i byen arbejder sammen om at fremme bedre vilkår for dyr og planter til glæde for biodiversiteten.

Københavns Kommune har indgået en aftale med 19 af byens største private grundejere, herunder Bygningsstyrelsen, om at skabe bedre vilkår for biodiversiteten i København.

Med aftalen bliver der sat langsigtet og vedvarende fokus på at forbedre og skabe ny biodiversitet i byen på tværs af private, almene, statslige og kommunale arealer. Med aftalen er er mere end 40 procent af byens samlede areal sat i spil for at skabe levesteder for dyr og planter.

Bygningsstyrelsen er gået ind i partnerskabet for gennem fælles læring at blive bedre rustet ift. vores egen arealforvaltning, ikke kun i København, men på vores ejendomme i hele landet.

Fire konkrete indsatser

Partnerskabsaftalen er startskuddet til arbejdet med at fremme biodiversitet i den daglige drift af arealerne, byggeri og byudvikling på egne arealer.

Der er fokus på fire konkrete indsatser:

  • Screening af potentialer for biodiversitet på egne arealer, så parterne får kendskab til, hvor og hvordan biodiversitet kan fremmes på deres arealer. Det er Københavns Kommune, der screener arealerne, så grundejerne får bedre viden at handle ud fra.
  • Identificere baseline og efterfølgende overvågning af biodiversiteten, så man kan følge udviklingen og fastslå, hvilke initiativer der gør en forskel
  • Indarbejde biodiversitet i drift, renovering og/eller nybyggeri på grundejernes arealer. Den enkelte grundejer må selv definere, i hvilken takt arbejdet med biodiversitet skal ske, og hvor ressourcerne skal prioriteres, alt efter hvad der vurderes at give mest værdi – både for biodiversiteten og for brugerne af de enkelte arealer. Der er fokus både på omlægninger af den løbende drift, mens andet kræver en større indsats over tid og på tværs af arealer og byggerier.
  • Udpege vigtige ’trædesten’ for biodiversitet på tværs af matrikelskel, så grundejere med arealer, der grænser op til hinanden, eller til omgivende naturområder, kan gå i dialog om at drifte eller udvikle arealet, så der bliver skabt større sammenhæng mellem arealerne og/ eller skabt grønne korridorer.

Derudover bliver der etableret et biodiversitetsnetværk, hvor Bygningsstyrelsen er repræsenteret med medarbejdere fra henholdsvis fra Center for Byggeri og Center for Facility Management (udearealer).

Læs mere om partnerskabsaftalen på Københavns Kommunes hjemmeside

Se pressemeddelelsen da partnerskabsaftalen blev indgået i maj 2024

Se aftaleteksten