4. Vi beregner klimaaftryk fra bygge- og anlægsprojekter

Tre personer kigger på byggetegninger

Opgørelse af CO2-udledning fra byggeri og anlæg har stor politisk bevågenhed. Bygningsstyrelsen har i samarbejde med relevante institutioner under Transportministeriet arbejdet på projektet ”Fælles metode til opgørelse af CO2-udledninger for Transportministeriets områder”. Dette projekt har til formål at synliggøre ministerområdets arbejde med CO2-reduktioner. På længere sigt er formålet at få oparbejdet en viden om CO2-udledninger, som kan være med til at understøtte og oplyse beslutninger truffet på ministerområdet.

Projektet har blandt andet fokus på en harmonisering af metoderne for livscyklusanalyse (LCA) og opgørelse af CO2-udledning fra bygge- og anlægsprojekter, med henblik på at kunne foretage en koncernfælles afrapportering på klimaaftrykket fra ministeriets bygge- og anlægsaktiviteter. Som en del af det koncernfælles arbejde med klimaregnskab, har styrelserne fortaget en markedsdialog med fokus på de muligheder og barrierer branchen står over for i forhold til at nedbringe klimapåvirkningen fra bygge- og anlægsprojekter. Markedsdialogen skal afdække modenheden i branchen samt mulighederne for indarbejdelsen af mål og krav til CO2 reduktioner i relevante bygge- og anlægsprojekter. På baggrund af arbejdet med markedsdialogen er der nedsat en arbejdsgruppe der skal udvikle et virkemiddelkatalog med konkrete CO2-reducerende tiltag, som kan anvendes bredt i bygge- oganlægsprojekter med deltagelse fra alle styrelser.