RUC, Helhedsplan

Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Bygningsstyrelsen har sammen med Roskilde Universitet (RUC) udarbejdet en helhedsplan for RUC Campus i Roskilde.

""

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Roskilde Universitet
Rådgiver Arkitema Architects
Areal 80.000 m2
I brug 2019

 

Helhedsplanen skitserer en fysisk ramme for Roskilde Universitets campusudvikling på kort og lang sigt, og er tænkt som et styrings- og dialogredskab for den fysiske udvikling på campus. Samtidig belyser helhedsplanen en række løsninger for, hvordan den fysiske planlægning kan fremme et levende, attraktivt og sammenhængende campus.

I de kommende år vil campus være præget af moderniseringer for at udnytte bygningerne bedre, og af at RUC flytter ud af nogle af de nuværende bygninger. Dertil kommer, at RUC står overfor at skulle lægge ny belægning på stier og udendørs opholdsområder, og at Bygningsstyrelsen forventer at igangsætte et kunstprojekt på campus. Helhedsplanen kan sikre sammenhæng mellem de forskellige initiativer og projekter.

Helhedsplanen bygger videre på campusområdets og RUC’s potentialer og værdier, herunder den omkringliggende natur samt RUC’s identitet som det eksperimenterende og socialt engagerede universitet. Helhedsplanen søger samtidig at adressere, hvordan campus kan styrke sammenhængen internt på campus, og eksternt i forhold til den omgivende bydel Trekroner. Derfor lægger helhedsplanens vision op til, at campus skal være et knudepunkt, der i højere grad åbner sig for omverdenen samtidig med, at campusoplevelsen og identiteten intensiveres.

Helhedsplanens principper

Der er lagt vægt på at sikre et sammenhængende forløb – campusstrøget – som skal være et genkendeligt og identitetsskabende element på campus med torve, pladser og grønne rum.

Dertil indeholder helhedsplanen forslag til gennemgående principper for udformning af udvalgte mødesteder og bygninger omkring campusstrøget for at fremme liv og åbenhed i de ellers lukkede bygninger.

Endeligt beskriver helhedsplanen, hvordan campusområdet som helhed i højere grad kan forbindes til dets omgivelser og bydelen Trekroner. Campusstrøget fungerer som ledetråd for fodgængerstrømmen fra Trekroner st. til campus, samt som en potentiel forbindelse for den mulige by- eller campusudvikling mod nord. Stiforbindelser og fælles uderum forbinder RUC til Professionshøjskolen Absalon som en fysisk ramme for synergi mellem uddannelsesinstitutionerne. Grønne elementer som ådal, skove og stisystemer forbinder campusområdet med bydelen Trekroner og styrker de rekreative værdier i lokalområdet.